Ogólne Warunki Zlecenia Przewozu Logius (OWZP LOGIUS)

Poniżej przedstawiamy Państwu Ogólne Warunki Zlecenia Przewozu (OWZP LOGIUS).
Stanowiące one integralną część zlecenia przewozu, które otrzymujecie Państwo od nas drogą e-mailową.
Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Warunki zlecenia .

 

 1. Brak potwierdzenia niniejszego zlecenia w ciągu 30 minut skutkuje jego zaakceptowaniem.

 

 1. Zlecenie transportowe nie jest przeznaczone dla osób trzecich i nie może być traktowane jako list przewozowy. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi osobiście i nie przez podwykonawcę. Zleceniobiorca może wykonać usługę poprzez podwykonawcę tylko po otrzymaniu uprzedniej zgody zleceniodawcy pod groźbą kary umownej w wysokości 10 000 eur. Zleceniobiorca jest zobowiązany do uprzedniego powiadomienia o osobie, siedzibie i adresie podwykonawcy.

 

 1. W przypadku niepodstawienia lub nieterminowego podstawienia samochodu pod załadunek / rozładunek Zleceniodawca upoważniony będzie do obciążenia Przewoźnika karą umowną do wysokości frachtu oraz udokumentowanymi kosztami organizacji transportu zastępczego.

 

 

 1. Przewoźnik zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o wystąpieniu okoliczności mogących zagrozić prawidłowej (spóźnienia, awarie, uszkodzenia i braki w towarze, przestoje, itp) realizacji zlecenia przewozu pod groźbą kary umownej 100 eur.

 

 1. Postój honorowany jest na podstawie podbitej karty postoju. Czas na załadunek, czas na rozładunek oraz czas na odprawę celną wolny od opłat postojowych 24 godziny na każde zdarzenie nie wliczając dni wolnych od pracy. O postoju należy niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę. W przypadku postoju dłuższego niż 24 h na każde zdarzenie Przewoźnikowi przysługuje kara umowna w kwocie 100 euro za każdą dobę ponad 24 godziny pod warunkiem przedstawienia podbitej karty postojowej.

 

 1. Pojazd powinien być szczelny, suchy, czysty, wolny od zapachów i zanieczyszczeń oraz wyposażony zgodnie z warunkami zawartymi w danym zleceniu w polu uwagi dodatkowe.

 

 1. Kierowca Przewoźnika w miejscu załadunku ma obowiązek sprawdzić towar pod względem ilościowym i jakościowym, a także zadbać o należyte rozmieszczenie ładunku w pojeździe. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich strat Zleceniodawcy powstałych na skutek niedopełnienia tych obowiązków przez kierowcę.

 

 1. Kierowca na załadunku/rozładunku jest obowiązany posiadać odzież ochronną oraz środki ochrony osobistej (kamizelka ostrzegawcza, okulary ochronne, kask, rękawice ochronne, obuwie robocze) oraz stosować się do wewnątrzzakładowych przepisów bezpieczeństwa

 

 

 1. W przypadku uszkodzenia lub utraty ładunku z winy Przewoźnika, Przewoźnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z tego tytułu.

 

 1. Przewoźnik ma obowiązek dopuścić przedstawicieli Zleceniodawcy do kontroli pojazdu, sposobu załadunku i rozmieszczenia ładunku.

 

 1. Zleceniobiorca jest obowiązany posiadać aktualną i opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, zawierającą klauzulę zapewniającą ochronę ubezpieczonego w przypadku kradzieży i rabunku, przy czym zakres terytorialny polisy oraz rodzaj ładunków objętych ubezpieczeniem musi być zgodny z niniejszym  Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego na zdarzenie w okresie ubezpieczenia musi być nie mniejsza niż równowartość 250000 EUR (w przypadku gdy znana jest wartość ładunku – nie mniejsza niż wartość mienia powierzonego do przewozu).

 

 1. O ile nic innego nie wynika z listu przewozowego lub instrukcji udzielonych w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Przewoźnik zobowiązany jest dokonać wymiany opakowań (zwrotnych) wymiennych zarówno podczas załadunku i rozładunku.

Zleceniobiorca jest zobowiązany do zwrotu palet załadowcy w ciągu 14 dni od daty załadunku. Nie dokonanie zwrotu skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Zleceniobiorcę kary za brakujące palety w kwocie wskazanej na nocie obciążeniowej, którą wystawi Zleceniodawca zgodnie z cennikiem OWZP. W takim przypadku palety nie będą mogły być już przedmiotem zwrotu. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za stan ilościowy i jakościowy palet wymienianych/zwracanych.

 

 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do raportowania statusów zlecenia oraz załączenia dokumentów przewozowych za pomocą znajdującego się na zleceniu linku. Brak nadania statusu oraz załączenia dokumentów upoważnia Zleceniodawcę do nałożenia kary umownej w wysokości 15 euro za każdy z wymienionych warunków.

 

 1. Rozliczenie następuje na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przeliczonej po średnim kursie NBP – A ogłoszonym na dzień poprzedzający dzień rozładunku. Termin liczony jest od momentu otrzymania faktury pocztą bądź od dnia załączenia faktury w formacie PDF przez wskazany na zleceniu link. Płatność wyłącznie na rachunek bankowy kontrahenta wskazany na fakturze. Zakaz cesji należności wynikających z realizacji niniejszego zlecenia na podmioty trzecie bez zgody Zleceniodawcy.

 

 1. Przewoźnik zobowiązuje się zachować neutralność w stosunku do kontrahentów Zleceniodawcy. Przez neutralność rozumieć należy powstrzymanie się od podejmowania jakichkolwiek czynności w jakiejkolwiek formie zmierzających do nawiązania współpracy z kontrahentami Zleceniodawcy bądź do wykonywania na ich rzecz przewozów pośrednio lub bezpośrednio bez zgody Zleceniodawcy. Przez kontrahentów Zleceniodawcy należy rozumieć osoby, o których Zleceniodawca poinformował Przewoźnika, a także osoby wskazane jako nadawca i odbiorca w listach przewozowych dotyczących Ogólne Warunki Zlecenia Przewozu Logius ver 2018 Strona 2 z 6 przewozów realizowanych przez Przewoźnika na rzecz Zleceniodawcy. Przewoźnik zobowiązany będzie zachować neutralność w okresie 5 lat od chwili przyjęcia niniejszego zlecenia – niezależenie od tego czy usługa została przez Przewoźnika wykonana. Zakazem powyższym objęte są w szczególności wszelkie formy oferowania powyżej wskazanym kontrahentom przez Przewoźnika własnych usług lub usług osób trzecich. W przypadku naruszenia powyższych postanowień Przewoźnik zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 15.000 EUR

 

 1. Wszelkie obciążenia, które dotkną Zleceniodawcę, wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przewoźnika umowy będą w całości refakturowane na Przewoźnika, niezależnie od stanu rozliczeń stron z tego tytułu.

 

 

 1. W ramach realizacji przewozu Przewoźnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami niniejszego zlecenia i akceptuje Ogólne Warunki Zlecenia Przewozu Logius dostępne pod adresem http://logius.pl/owzp/ oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora dostępne na stronie www.logius.pl.

 

 1. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo według siedziby Zleceniodawcy.

 

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają Kodeks cywilny, ustawa Prawo przewozowe, Konwencja CMR i AETR.

 

 1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

 

Ogólne warunki zlecenia. 

 

 

 

Ogólne warunki Zlecenia Przewozu Logius Stanowią integralną część umowy zlecenia przewozu

I. OGÓLNE

 1. Zlecenie wymaga pisemnego potwierdzenia przyjęcia zlecenia na fax lub mail w ciągu 30 minut od otrzymania zlecenia – pisemne potwierdzenie nie jest konieczne do przyjęcia oferty – brak pisemnego potwierdzenia skutkuje jego przyjęciem.
 2. Do przewozów międzynarodowych zastosowanie ma Konwencja CMR. W przypadku przewozów krajowych i kabotażowych, a także międzynarodowych w zakresie nieuregulowanym w Konwencji CMR zastosowanie ma prawo polskie oraz prawa wewnętrzne krajów w których odbywa się zlecany przewóz.
 3. Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia, by w liście przewozowym, CMR, na podstawie którego dokonywany jest przewóz, znalazły się: a. dane Zleceniodawcy jako przewoźnika b. dane Przewoźnika jako podwykonawcy c. pieczątki załadowcy i rozładowcy d. imię i nazwisko osoby, która przyjęła towar.
 4. W przypadku naruszenia przez Przewoźnika obowiązków przewidzianych w pkt 4 niniejszego paragrafu Zleceniodawca uprawniony będzie do obciążenia Przewoźnika następującymi karami umownymi: a. 30 % frachtu za naruszenie obowiązków w pkt 4 lit. a-c b. 50 Euro za naruszenie obowiązku w pkt 4 lit. D
 5. Zleceniobiorca zwalnia zleceniodawcę od wszelkich skutków naruszenia niemieckiej Ustawy o płacy minimalnej przez siebie lub swoich podwykonawców oraz zastosuje się do zapisów punktu 7 niniejszego paragrafu w OWZP Logius
 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się w okresie trwania umowy do punktualnego wypłacania płacy minimalnej po myśli § 20 niemieckiej Ustawy o płacy minimalnej. W przypadku otrzymania od Zleceniodawcy zgody pisemnej na dalsze podzlecenia niniejszego przewozu Podwykonawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje swojego podwykonawcę do umownego zobowiązania przez niego jego dalszych podwykonawców do punktualnego zapłacenia płacy minimalnej po myśli § 20 niemieckiej Ustawy o płacy minimalnej.
 7. Zleceniobiorca wykonuje przewóz kabotażowy (wewnętrzny) na terenie kraju UE zgodnie z obowiązującymi tam przepisami co do przewozów kabotażowych, szczególnie co do dopuszczalnej ilości następujących po sobie przewozów i zwalnia Zleceniodawcę od wszelkich skutków ich naruszenia. 8. Przewoźnik zobowiązuje się zachować neutralność w stosunku do kontrahentów Zleceniodawcy. Przez neutralność rozumieć należy powstrzymanie się od podejmowania jakichkolwiek czynności w jakiejkolwiek formie zmierzających do nawiązania współpracy z kontrahentami Zleceniodawcy bądź do wykonywania na ich rzecz przewozów pośrednio lub bezpośrednio bez zgody Zleceniodawcy. Przez kontrahentów Zleceniodawcy należy rozumieć osoby, o których Zleceniodawca poinformował Przewoźnika, a także osoby wskazane jako nadawca i odbiorca w listach przewozowych dotyczących Ogólne Warunki Zlecenia Przewozu Logius ver 2018 Strona 2 z 6 przewozów realizowanych przez Przewoźnika na rzecz Zleceniodawcy. Przewoźnik zobowiązany będzie zachować neutralność w okresie 5 lat od chwili przyjęcia niniejszego zlecenia – niezależenie od tego czy usługa została przez Przewoźnika wykonana. Zakazem powyższym objęte są w szczególności wszelkie formy oferowania powyżej wskazanym kontrahentom przez Przewoźnika własnych usług lub usług osób trzecich. W przypadku naruszenia powyższych postanowień Przewoźnik zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 15.000 EUR

 

 

II POJAZDY I OBOWIĄZKI KIEROWCY / PRZEWOŹNIKA

 1. Pojazd powinien być szczelny, suchy, czysty, wolny od zapachów i zanieczyszczeń oraz wyposażony w:
 2. a) 26 pasów, maty antypoślizgowe 8 mm – 4 pasy przez długość naczepy, 52 narożniki, linka celna
 3. b) W przypadku transportów realizowanych przy użyciu naczepy plandeki / firanki wymagane jest obelkowanie min. 5 belek aluminiowych na przęsło z każdej strony oraz 2 belki rozporowe poprzeczne do zabezpieczenia towaru od tyłu
 4. c) W przypadku transportów realizowanych przy użyciu naczepy typu Coilmulde, naczepa ta powinna być wyposażona dodatkowo w minimum cztery kłonice oraz 4 łańcuchy o długości 7 m do mocowania zwojów stali.
 5. d) Każdorazowo wymagany Certyfikat Code XL (Kierowca musi posiadać oryginał certyfikatu w pojeździe)
 6. e) W przypadku przewozu towarów w kontrolowanych temperaturach przewoźnik zobowiązany jest dokonać takiego przewozu pojazdem z atestowanym i sprawnym technicznie agregatem umożliwiającym wydruk temperatury.
 7. f) Wszelkie środki zabezpieczające ładunek powinny posiadać atest i spełniać normy bezpieczeństwa. Obowiązkiem Przewoźnika jest podstawienie pod załadunek pojazdu sprawnego technicznie.
 8. g) Powierzchnia ładunkowa musi być pusta; nie może się na niej znajdować inny towar lub puste palety
 9. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków opisanych w pkt 1 (oraz 1 a) – 1 g) niniejszego paragrafu skutkować będzie odmową załadunku towaru na samochód oraz naliczeniem kary umownej do wysokości frachtu lub kosztu podstawienia auta zastępczego.
 10. Zabrania się doładunku innych towarów bez pisemnej zgody Zleceniodawcy pod groźbą kary umownej do wysokości frachtu.
 11. Kierowca uczestniczy w załadunku i rozładunku towaru. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w czynnościach załadunkowych i/lub rozładunkowych Kierowca ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia tego do Zleceniodawcy celem uzyskania dalszych instrukcji oraz Przewoźnik/ Kierowca ma obowiązek dokonania wpisu w dokumencie przewozowym, który musi być potwierdzony przez Załadowcę / Rozładowcę:

PL: „Kierowca nie został dopuszczony do załadunku/rozładunku przez Załadowcę/Rozładowcę”

DE: „Der Fahrer wurde nicht zum Beladen / Entladen durch den Belader / Entlader zugelassen“

EN:  “The driver has not been admitted to be present during the loading / unloading by the Loading / Unloader ”

 1. Przewoźnik/ Kierowca zobowiązany jest do kontroli ilości i stanu towaru/przesyłki, rozmieszczenia i zabezpieczenia towaru przed rozpoczęciem przewozu. Zobowiązany jest również do sprawdzenia zgodności dokumentów przewozowych ze stanem faktycznym towaru. W przypadku stwierdzenia niezgodności w towarze lub zabezpieczeniu i rozmieszczeniu Przewoźnik zobowiązany jest zgłosić te zastrzeżenia Załadowcy / Rozładowcy a także do wpisania do listu przewozowego zastrzeżeń dotyczących stanu bądź ilości towaru, sposobu załadunku oraz innych okoliczności mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonanie przewozu.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności opisanych w pkt 5 niniejszego paragrafu Kierowca ma obowiązek sporządzić wraz z Załadowcą / Rozładowcą protokół niezgodności (lub Protokół uszkodzeń) wraz z dokumentacją zdjęciową a także odnotować fakt sporządzenia protokołu i zdjęć w CMR (ew. Liście przewozowym). Przewoźnik / Kierowca zobowiązany jest do przekazania tych dokumentów niezwłocznie do Zleceniodawcy w celu uzyskania dalszych instrukcji.
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi osobiście i nie przez podwykonawcę. Zleceniobiorca może wykonać usługę poprzez podwykonawcę tylko po otrzymaniu uprzedniej zgody zleceniodawcy pod groźbą kary umownej 10 000 eur. Zleceniobiorca jest zobowiązany do uprzedniego powiadomienia o osobie, siedzibie i adresie podwykonawcy.
 4. Przewoźnik zobowiązuje się zachować neutralność w stosunku do kontrahentów Zleceniodawcy pod rygorem naliczenia kar zgodnie z OWZP Logius.

 

III OCP, LICENCJE, ZEZWOLENIA

 1. Przewoźnik winien posiadać aktualne ubezpieczenie OCP w ruchu krajowym/międzynarodowym z sumą ubezpieczenia co najmniej 250 000 Euro bądź odpowiadającą wartości przesyłki w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa, obejmującą m.in. odpowiedzialność za kradzieże podczas postoju poza parkingami strzeżonymi, odpowiedzialność za szkody również w sytuacji, gdy ubezpieczony nie jest wpisany do listy przewozowego, a także odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa przewoźnika, a także winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osoby, za którą przewoźnik ponosi odpowiedzialność.
 2. Przewoźnik powinien posiadać licencję na wykonywanie transportu drogowego krajowego/międzynarodowego rzeczy, a w przypadku przewozów kabotażowych również uprawnienia do dokonania tego rodzaju przewozu, w tym ubezpieczenie kabotażowe na kwotę 1 mln EUR. W przypadku przewozu makulatury i/lub innego typu odpadów Przewoźnik zobowiązany jest posiadać niezbędne zezwolenia na przewóz i/lub wywóz odpadów.
 3. Jeżeli przedmiotem zlecenia jest przewóz kabotażowy na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, Zleceniobiorca posiada ważną polisę od odpowiedzialności cywilnej po myśli § 7a GuKG i przedkłada ją na każde żądanie Zleceniodawcy.
 4. Przyjmując zlecenie Przewoźnik oświadcza, iż spełnia warunki opisane w pkt 1,2 i 3. niniejszego paragrafu Przewoźnik jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż zapewnienie przez niego spełnienia warunków opisanych w pkt 1, 2 i 3. niniejszego paragrafu stanowi podstawę udzielenia zlecenia przez Zleceniodawcę, a złożenie fałszywego oświadczenia w tym zakresie będzie traktowane jak wprowadzenie w błąd w celu doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzania mieniem.
 5. Przewoźnik zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie OCP oraz Licencję na przewóz drogowy rzeczy zgodne z wymogami do prawidłowej realizacji zlecanego niniejszym zleceniem przewozu.

 

IV PALETY, WYMIANA NOŚNIKÓW WYMIENNYCH

 1. O ile nic innego nie wynika z listu przewozowego lub instrukcji udzielonych w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Przewoźnik zobowiązany jest dokonać wymiany opakowań (zwrotnych) wymiennych zarówno podczas załadunku i rozładunku.
 2. Przewoźnik zobowiązany jest do kontroli jakości wymienianych opakowań zwrotnych zgodnie ze standardami jakościowymi EPAL i UIC (klasyfikacja A, B, C) oraz do niezwłocznego zgłoszenia Zleceniodawcy wszelkich przypadków nieprawidłowej jakości, natychmiastowego przesłania zdjęć palet niespełniających w/w standardy w celu uzyskania dalszych instrukcji od Zleceniodawcy.
 3. W przypadku niedopełnienia przez Przewoźnika obowiązków wskazanych w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu Zleceniodawca uprawniony będzie do obciążenia Przewoźnika karą umowną w wysokości:
 4. 15,00 eur za EP
 5. 15,00 eur za DD
 6. 140 eur za GB
 7. naliczony dodatek administracyjny w kwocie 30 EUR, który nie podlega korekcie w przypadku późniejszego rozliczenia się z opakowań zwrotnych
 8. W przypadku niedopełnienia warunków w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu Przewoźnik ma prawo zwrócić palety maksymalnie w ciągu 14 dni po rozładunku, po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca zwrotu palet ze spedytorem lub Działem Administracji. W przypadku rozliczenia się z opakowań zwrotnych poprzez zwrot w spotach/ magazynach Logius, PAKI i/lub DPL naliczona zostanie:
 9. opłata handlingowa 1,30 eur za każdą paletę
 10. W przypadku zwrotu palet uszkodzonych lub nie spełniających standardy EPAL lub UIC naliczona zostanie opłata za naprawę w wysokości:
 11. 5,00 eur za EP
 12. 5,00 eur za DD

iii.            70,00 eur za GB

 1. naliczony dodatek administracyjny w kwocie 30 EUR, który nie podlega korekcie.
 2. Obciążenia za naprawę palet nie podlegają korekcie.

 

V PARKINGI, BEZPIECZEŃSTWO

 1. Przewoźnik zobowiązany jest do podjęcia wszelkich możliwych działań związanych z zabezpieczeniem towaru, w tym przed kradzieżą, a w szczególności:
 2. podczas realizacji przewozu na zlecenie Logius Sp. z o.o. w którym przewożony towar to elektronika, towary akcyzowe, miedź, aluminium, kawa lub towary powyżej wartości 100 000 eur Przewoźnik zobowiązany jest parkować tylko i wyłącznie na parkingach strzeżonych, patrolowanych, okamerowanych, ogrodzonych, dobrze oświetlonych, wyposażonych w urządzenia blokujące wjazd i wyjazd, które uniemożliwiają wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej parking. Wykaz sugerowanych / rekomendowanych parkingów znajduje się na stronie: http://www.iru.org/transpark-app (parking Self assessed parking area oraz Certified parking area)
 3. podczas realizacji przewozu na zlecenie Logius, w którym przewożony jest towar inny niż wymieniony w pkt 1.a. niniejszego paragrafu Przewoźnik zobowiązany jest parkować na parkingach strzeżonych (zgodnych z opisanymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia OCP TUiR „WARTA” SA).
 4. W przypadku, gdy znalezienie parkingu strzeżonego jest niemożliwe, Przewoźnik ma prawo parkować pojazd na parkingach niestrzeżonych ale monitorowanych, oświetlonych przeznaczonych do parkowania przez samochody ciężarowe położonych przy stacji paliw, hotelu lub motelu zlokalizowanych przy drogach głównych (autostradach, drogach ekspresowych i drogach krajowych), parkingach dla samochodów ciężarowych położonych bezpośrednio przy autostradzie, parkingach przy terminalu celnym/granicznym, w miejscu załadunku lub dostawy, na parkingach wskazanych przez policję lub inne upoważnione służby publiczne; jednocześnie z odpowiedzialnością Przewoźnika zgodnie z art. 17. Ust. 1. Konwencji CMR.
 5. Kierowca podczas postoju nie ma prawa opuszczać pojazdu z wyjątkiem sytuacji:
 6. postoju z ładunkiem wynikającego z obowiązku przyjęcia albo wydania przesyłki
 7. koniecznego tankowania lub skorzystania z toalety na stacji paliw
 8. załatwienia formalności finansowych i celnych związanych z dokonywanym przewozem
 9. konieczności wezwania pomocy po awarii pojazdu lub wypadku drogowym

pod warunkiem uprzedniego zabezpieczenia pojazdu przez wyjęcie kluczyka ze stacyjki, zamknięcie zamków, jak również uruchomienie atestowanego systemu alarmowego i użycie innych elektronicznych i mechanicznych systemów zabezpieczeń, jeżeli pojazd lub naczepa są w takie urządzenia wyposażone.

 1. Zabrania się Przewoźnikowi /Kierowcy realizującemu zlecony przewóz pozostawienia samochodu z ładunkiem bez jego nadzoru poza parkingami strzeżonymi.
 2. Przewoźnik zobowiązany jest do wykonania przewozu wykorzystać pojazd posiadający sprawny system zabezpieczenia przeciwkradzieżowego lub przeciwwłamaniowego.
 3. Przewoźnik zobowiązany jest do przedłożenia w ramach rozliczenia realizacji przewozu, ksera kwitu parkingowego poświadczającego postój na parkingu strzeżonym (zgodnym w w/w wymaganiami)
 4. Parkowanie na innych niż w/w parkingi nie jest dopuszczalne bez pisemnej zgody Zleceniodawcy
 5. Ponadto Przewoźnik realizujący przewóz towarów w/w jest zobligowany do realizacji tego przewozu pojazdem wyposażonym w system monitoringu GPS (ciągnik i naczepa) i udostępnić podgląd Zleceniodawcy na żądanie.
 6. W przypadku kradzieży, rozboju lub też wypadku (lub kolizji) drogowego Przewoźnik zobowiązany jest każdorazowo poinformować Policję oraz niezwłocznie przesłać do Zleceniodawcy notatkę policyjną ze zdarzenia.
 7. Przewoźnik zobowiązany jest do wykonania zlecenia ze starannością właściwą dla profesjonalnego przewoźnika i ponosi pełną odpowiedzialność za podmioty, którymi się posługuje dla wykonania zlecenia.
 8. W przypadku przewozu towarów w kontrolowanych temperaturach przewoźnik zobowiązany jest dokonać takiego przewozu pojazdem z atestowanym i sprawnym technicznie agregatem umożliwiającym wydruk temperatury. Przewoźnik zobowiązany jest do dokładnego zbadania temperatury ładunku w czasie jego przyjęcia do przewozu, w szczególności poprzez dokonanie kilku pomiarów w różnych miejscach ładunku, dokonanie pomiaru również wewnątrz palet. Przewoźnik zobowiązany jest do wpisania do listu przewozowego wszelkich zastrzeżeń w przedmiocie temperatury ładunku oraz co do uniemożliwienia mu dokonania dokładnych pomiarów

 

 

VI STATUSY, TERMINOWOŚĆ

 1. Przewoźnik zobowiązany jest do nadania aktualnego statusu obsługiwanego zlecenia za pośrednictwem umieszczonego na zleceniu linku

„link do raportowania statusów ”. Niedotrzymanie tego obowiązku skutkowało będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 15 EUR za brak statusu dla  każdego zdarzenia.

 1. W przypadku niepodstawienia lub nieterminowego podstawienia samochodu pod załadunek / rozładunek Zleceniodawca upoważniony będzie do obciążenia Przewoźnika karą umowną do wysokości frachtu oraz udokumentowanymi kosztami organizacji transportu zastępczego.
 2. Przewoźnik zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o wystąpieniu okoliczności mogących zagrozić prawidłowej (spóźnienia, awarie, uszkodzenia i braki w towarze, przestoje, itp) realizacji zlecenia przewozu pod groźbą kary umownej 100 eur.
 3. Postój honorowany jest na podstawie podbitej karty postoju. Czas na załadunek, czas na rozładunek oraz czas na odprawę celną wolny od opłat postojowych 24 godziny na każde zdarzenie nie wliczając dni wolnych od pracy. O postoju należy niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę. W przypadku postoju dłuższego niż 24 h na każde zdarzenie Przewoźnikowi przysługuje kara umowna w kwocie 100 eur za każdą dobę ponad 24 godziny pod warunkiem przedstawienia podbitej karty postojowej.

 

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszego zlecenia będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zleceniodawcy. Zapis ten odnosi się zarówno do jurysdykcji jak i właściwości miejscowej

 

 

VII DOKUMENTY, FAKTUROWANIE ROZLICZENIA

 1. Przewoźnik zobowiązany jest do załączenia dokumentów transportowych wraz z fakturą w formacie PDF  za pośrednictwem umieszczonego na zleceniu linku „link do raportowania statusów”.
 2. Przewoźnik zobowiązany jest dostarczyć Zleceniodawcy oryginały dokumentów transportowych wraz z prawidłowo wystawioną fakturą pocztą lub kurierem maksymalnie 7 dni po rozładunku na adres siedziby biura.
 3. Termin płatności liczony jest od potwierdzenia kompletności załączonych dokumentów lub od daty otrzymania oryginałów ( jeżeli wymagane)
 4. Naruszenie przez Przewoźnika obowiązków z pkt 1 i pkt 2 niniejszego paragrafu upoważnia Zleceniodawcę do obciążenia Przewoźnika karą umowną w kwocie 50 EUR oraz do wydłużenia terminu płatności do 60 dni.
 5. Kurs waluty EUR do wystawienia faktury wg tabeli A kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień rozładunku
 6. Faktura musi być wystawiona w miesiącu zakończenia usługi (rozładunku), a za datę sprzedaży przyjmuje się datę rozładunku. Na fakturze należy podać kurs rozliczenia waluty wraz z numerem odpowiedniej tabeli kursów NBP oraz podać numer zlecenia przewozu.
 7. Obowiązek zapłaty przez Przewoźnika kar umownych przewidzianych w niniejszym zleceniu niezależny jest od powstania szkody i nie wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 8. W przypadku należności Zleceniodawcy wyrażonych w Euro Zleceniodawca ma prawo żądać ich zapłaty przez Przewoźnika w wartości nominalnej bądź też w złotych polskich wg kursu średniego tab. A NBP z dnia poprzedzającego rozładunek.
 9. Przewoźnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Zleceniodawcę potrącenia wierzytelności Przewoźnika wobec Zleceniodawcy z wierzytelnościami Zleceniodawcy wobec Przewoźnika.
 10. Przewoźnik nie ma prawa zbywać swoich wierzytelności wobec Zleceniodawcy bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.